Siyafunda isiZulu

R300.00

Author: Siya Masuku
Format: Softcover
ISBN: 978-0620-69575-6

Out of stock

Overview

A magnificently illustrated title from acclaimed graphic novelist and artist, Siya Masuku.

Siyafunda: isiZulu makes learning the pronunciation of the isiZulu alphabet fun, beautiful and easy.

iSiyafunda: isiZulu yenza ukufunda isiZulu kubemnandi, kubukeke, futhi kube lula kumuntu ofunda imisindo yesiZulu.

A book for anyone who is learning isiZulu at primary level. There is an English translator page to help those who cannot read isiZulu.

Incwadi noma ubani ofunda isiZulu emabangeni ayisisekelo. Kukhona ikhasi lomhumushi elenzelwe ukusiza abakhuluma olunye ulimi okungesona isiZulu.

Umbhali (Writer): Siya Masuku
Umdwebi (Illustrator): Siya Masuku
Umqophi (Designer): Siya Masuku
Umhleli (Editor): Nqobile Nxumalo
Yashicilelwa (Published): 2016
Abashicileli (Publisher): Siyafunda Online
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 9780620695756
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 72

From the David Krut Projects website:

Siyafunda isiZulu is a visually inclined effort at broadening the representation of South Africa’s cultural diversity. Masuku has endeavoured to foster the learning of his home language, isiZulu, by using whimsical wildlife images as references to aid learning. Through the variety of images titled and annotated in isiZulu, Masuku guides and invites the reader to engage language and culture. He says in creating the images, he sought to enable the viewer to “fill in the gaps” in the process of learning.

Looking for more titles by Siya Masuku? Check them out here.

Soweto-born Siya Masuku is a highly accomplished and experienced graphic artist, a self-published children’s book writer and illustrator and entrepreneur who believes in personal upliftment through creativity.

Author: Siya Masuku

Publisher: Clockwork Books

Format: Soft Cover

ISBN: 978-0620-69575-6