SUBMISSIONS

Halala!

Kuvuliwe amasango!

Zazi Books submissions: O-Clockwork Books bane-imprint entsha, Zazi Books, ezoshicilela uhlobo lobunsumansumane (phecelezi i-fiction) kubantwana abangama-tween (abaneminyaka ewu-8 kuya ku-12). 

Sifuna izincwadi ezintsha ezibhalwa ngabansundu baseMzansi, ezibhalwa ngesiNgisi, ngesiZulu noma ngesiXhosa. 

Unayo incwadi ebhalelwa ama-tween (abaneminyaka ewu-8 kuya ku-12)?

Sifuna ukuyifunda!

Kuvulelwe ukungenisa incwadi yakho kuze kube zingama-31 kuZibandlela (Disemba) 2020. 

Sicela ukuba kungeniswe incwadi yakho ngokulandela le migomo:

 • Kubhalwa ngesiNgisi, ngesiZulu noma ngesiXhosa
 • Kuthunyelwe kithi nge-imeyili njengenhlanganiso (phecelezi i-attachment) ngeMS Word noma ngePDF
 • Lungisa incwadi yakho nge-12pt Times New Roman, ne-spacing ye-1.5
 • Uma incwadi yakho ibhalwa ngesiNgisi, kumelwe ukuba namagama angaphakathi kuka-8 000 kuya ku-10 000. 
 • Uma incwadi yakho ibhalwa ngesiXhosa noma ngesiZulu, kumelwe ukuba namakhasi angaphakathi kwangama-40 kuya kungama-50 ngobude. 
 • Azamukeleki izincwadi ezingaphelele. 
 • Faka igama lencwadi kanye negama lombhali lapho kubhalwa isihloko semeyili yakho. 

Sicela ukuba ubhale isingeniso esifushane ngawe (kungadluli amagama angu-100). Sitshele, njengesibonelo, Uneminyaka emingaki? Uthanda ukwenzani? Uhlalaphi? Wenzani?

Ungangenisa incwadi yakho ku: hello@zazibooks.co.za kuze kube zingama-31 kuZibandlela (Disemba) 2020 noma ngaphambi kwalokho. 

Uneminye imibuzo? Thintana nathi ku: info@worktheclock.co.za

Silandele kuFacebook nakuTwitter

Zibhalisele ukuthola i-newsletter yethu.

Halala!

Get your manuscripts ready.

Zazi Books Submissions: New Clockwork Books imprint Zazi Books publishes stories for tweens (8 to 12 years old) in English, isiZulu and isiXhosa.

We are looking for new works by black South African authors in English, isiZulu and isiXhosa.

Do you have a manuscript written for tweens (8 to 12 years old)?

We want to read it!

Submissions will be open until 31 December 2020.

Please make sure that your submission meets these requirements:

 • Written in English, isiZulu or isiXhosa
 • Email your manuscript to us as an attachment in MS Word or PDF format
 • Format your manuscript in 12pt Times New Roman font with 1,5 line spacing
 • If your story is in English, it must be between 8,000 and 10,000 words long
 • If your story is in isiXhosa or isiZulu, it must be between 40 and 50 A4 pages long
 • We will not accept any unfinished manuscripts
 • Include the book’s name and the author’s name in the subject line of your email

Please include a short description of yourself (no more than 100 words). Tell us, for example, How old are you? What are your interests? Where do you live? What do you do?

Submit your manuscript to hello@zazibooks.co.za on or before 31 December 2020.

Have a question? Get in touch: info@worktheclock.co.za

Follow us on Facebook and Twitter or sign up to our newsletter to get your reminder.

Zazi Books books kids love
Logo of new imprint for tween fiction Zazi Books