UkuThintana

R50.00R150.00

Title: UkuThintana isiZulu speculative fiction
Author:
CGM Mackenzie
Format: epub
ISBN: 978-1-990959-96-7

Clockwork Books is thrilled to announce the launch of our title
UkuThintana
isiZulu speculative fiction!

Ezalelwa emHlabeni lapho kungekho ubumnandi, kungenamibala, kungavunyelwe umehluko, kuphathwa luHlelo noLimi lwalo olulodwa, uZilimi ubizelwe ukuthatha indlela ehlukile – indlela eya ekudingisweni nasempini yekusasa labantu bonke. Kodwa uZilimi akayedwa: amaPhimbo answempu ayamsiza kuzo zonke izinkimbinkimbi zendlela ayikhethile.

UZilimi unamandla anele, aphinde ahlakaniphe ngokwanele, ukuze akhethe ikusasa lethu sonke?

Kanti yini okuxhumanisa izidalwa ezimangalisayo zesiGungu sabaNyukile, esihlangene endeni yomKhathikazi, nomntwana wasemHlabeni oneminyaka eyishumi nanye?

Kuyosuka-sukela…

[Born into a world without flavour or colour, in which difference is not tolerated and power is in the hands of the System and its single Language, Zilimi is called to take a different path – one that leads to banishment and a fight for the future of all humanity. But Zilimi is not alone: mysterious Voices help at every twist and turn of that chosen path.

Is Zilimi strong and wise enough to choose a future for all of us? 

And what links the strange creatures of the Council of the Ascended, meeting at the heart of the Galaxy, to an eleven-year-old on Earth?

Once upon a (future) time…]

Learn more about the universe of UkuThintana on their Facebook page.

 

Clear